ผมยินดีแปลเอกสาร จดหมาย บทความ ฯลฯ ของ ทุก ๆ ท่าน
งานในด้านที่ผมเชี่ยวชาญและชำนาญ  มีดังนี้
- เอกสารทางด้านกฎหมาย รวมทั้ง สัญญาซื้อขาย ใบสำคัญ ใบรับรอง ใบขับขี่  ทะเบียนสมรส คำพิพากษา สัญญารับจ้าง สูติบัตร(ใบแจ้งเกิด)   หนังสือรับรองคุณวุฒิ
- เอกสารทางด้านธุรกิจ อาทิเช่น สัญญาต่าง ๆ  สัญญาซื้อขาย ข้อตกลง จดหมายทางการค้า เป็นต้น
- บทความทางด้านการเมือง มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บทความเรื่องพัฒนาชุมชน และบทความจากด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ
- ศาสนาศาสตร์ (ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์)

นอกจากนั้นผมก็แปลเอกสารจากด้านอื่น ๆ
ผมเป็นนักแปลโดยได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมัน (State Certified) และได้รับการรับรองจากทั้งศาลสูงสุดแห่งมลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) และไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) ซึ่งการแปลของผมก็ได้รับการรับรองในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งหมด และยังรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันที่กรุงเทพฯ และสถานกงสุลต่าง ๆ  อีกด้วย

ในบางกรณีผมได้ร่วมมือกับนักแปลท่านอื่น ๆ  นักภาษาศาสตร์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นคนไทย  เพื่อที่จะให้ แน่ใจและมั่นใจว่า คำแปลมีความถูกต้อง แม่นยำ และได้คุณภาพที่สูงตลอด ทั้งนี้ในกรณีที่ผมแปลบทความเฉพาะด้าน  หรือผมมีข้อสงสัยทางด้านภาษาศาสตร์
นอกเหนือจากนั้น ในบางกรณีผมก็ร่วมมือกับนักกฎหมายที่เป็นคนไทย และเป็นคนเยอรมัน เพื่อจะได้รักษาคุณภาพของบทความหรืองานแปลของผม

ผมสามารถแปลได้ทั้งภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันครับ

ผมแปลได้อย่างแม่นยำและวางใจได้ และส่งคำแปลได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้
ผมรับคำแปลแบบด่วนหากผมไม่มีงานชิ้นอื่น ๆ ที่ต้องทำก่อน โดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมครับ

ผมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้
Microsoft Word,  Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Acrobat, Total Assistant Pro, Across, Trados

เชียงใหม่ เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์