รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
ประวัติผู้แปล
ผู้แปลจบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคมีและระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีประสบการณ์จริงในการทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

สำหรับงานด้านการแปล ผู้แปลทำงานด้านแปลภาษาอังกฤษ-ไทยมานานถึง 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในการแปลหนังสือ 6 ปี และเอกสารทั่วไป 4 ปี ถนัดงานด้านวิศวกรรม การบริหารการผลิต ระบบคุณภาพ คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัจจุบันทำงานอยู่ในแวดวงอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

รับแปลเอกสารราชการจากไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้น 100 บาท เช่น หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ และหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น
รับแปลเอกสารทั่วไปและเอกสารเฉพาะทางดังนี้
1. เอกสารทางด้านวิศวกรรม
2. เอกสารทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
3. เอกสารทางด้านระบบการผลิตในโรงงาน
4. คู่มือการทำงาน
5. กระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
6. เอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

นครราชสีมา โคราช

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์