บริการแปลเอกสาร
ประเภทเอกสารที่รับแปล
เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
เอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านการฝึกอบรม
คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
จดหมายทุกประเภท
รายงานการประชุม
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์

98(47/12) ซ.ลาดพร้าว 96 (โชคชัย 2)แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 จตุจักร ดินแดง บางกะปิ บึงกุ่ม พญาไท ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง ห้วยขวาง

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์