บริการแปลภาษา แปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารประเภทต่างๆ เช่น รับแปลเอกสารภาษาต่างๆ เช่น
- รับแปลหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารการจดทะเบียนบริษัท - รับแปลภาษาอังกฤษ
- รับแปลงบการเงิน - รับแปลภาษาจีน
- รับแปลใบเกิด-สูติบัตร - รับแปลภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า - รับแปลภาษารัสเซีย
- รับแปลทะเบียนสมรส - รับแปลภาษาอินโดนีเซีย
- รับแปลบัตรประชาชน - รับแปลภาษาฝรั่งเศส
- รับแปลทะเบียนบ้าน - รับแปลภาษาสเปน
- รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ - รับแปลภาษาพม่า
- รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล - รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
- รับแปลเอกสารขอวีซ่า - รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
- รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ - รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า
- รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร - รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท
- รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน - รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ
- บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์ - รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด
- รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย - รับแปลทรานสคริปต์/ปริญญาบัตร
- รับแปลใบรับรองโสด/หนังสือรับรองโสด - รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate)
- รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ - รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์
- รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทาง - รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด
- รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ - การจดทะเบียนสมรสกับชาวลาว
- รับแปลทะเบียนสมรสประเทศเนเธอร์แลนด์ - รับแปลทะเบียนสมรสประเทศเดนมาร์ก
- รับแปลหนังสือรับรองโสดเวียดนาม - รับแปลหนังสือเดินทางประเทศลาว
- รับแปลหนังสือเดินทางฮ่องกง - รับแปลใบนวดพร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต
- รับแปลมรณบัตรพร้อมรับรองกงสุล - รับแปลเอกสารแต่งงานพร้อมรับรองกงสุล
- รับแปลภาษามาเลเซีย พร้อมบริการรับรองสถานทูตและกรมการกงสุล - รับแปลภาษาตุรกี พร้อมรับรองสถานทูตและกงสุล
- รับแปลภาษาดัตช์ พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร - รับแปลภาษาเยอรมันโดยสถาบันที่ได้รับการรับรอง
- รับแปลภาษาโปรตุเกส โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง - รับแปลภาษาเกาหลี พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
- รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร - รับแปลเอกสารเพื่อแต่งงานกับชาวเดนมาร์ก
- รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวมาเลเซีย พร้อมรับรองกงสุลและสถานทูต - รับแปลเอกสารแต่งงานกับชาวฝรั่งเศส พร้อมรับรอง
- รับแปลใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) พร้อมรับรองครบวงจร - บริการรับรองคำแปลเอกสาร รับรองคำแปลถูกต้อง
- รับแปลประกาศนียบัตรพร้อมรับรองเอกสาร  
หากท่านไม่สะดวกนำเอกสารเข้ามาให้ที่สำนักงานด้วยตนเอง ท่านสามารถส่งเอกสารต่าง ๆ เข้ามาทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส [EMS] สำนักงานจะดูแลเอกสารของท่านอย่างดีที่สุด และดำเนินการทุกขั้นตอนแทนท่านจนเสร็จการ จากนั้น จะส่งเอกสารคืนท่านทางไปรษณีย์ EMS โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งได้จาก TRACK & TRACE ที่ลงประกาศในหน้าเว็บไซต์

93/58 หมู่ 4 อาคารโมเดอร์นกรุ๊ป ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 จตุจักร ดอนเมือง นนทบุรี บางซื่อ ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ผลิตเซ็นเตอร์